top of page

KonsulttjänsterLundqvistkonsult har mångårig och bred erfarenhet från alla områden inom organisationers ärendehantering / dokumenthantering / informationshantering. Ni får hjälp med allt från övergripande analys och stöd för ledning och chefer till praktiska frågor och praktiskt arbete med arkiv, t.ex. arkivlokaler och arkivmaterial. Vi erbjuder stöd i arbete med processkartläggning och digitalisering av verksamhetsprocesser, där struktur och styrning av informationshanteringen är förutsättningen för en lyckad digitalisering.


Rådgivning och analys

Ibland är det svårt att veta vad man ska börja med för att få ordning på sin informationshantering. Många verksamheter arbetar idag med digitalisering, vilket kräver att man har ordning på sin informationshantering av både analog och digital information. Lundqvistkonsult har stor erfarenhet av att överblicka, utreda och analysera organisationers informationshantering, och ge en överskådlig bild av relevanta och kostnadseffektiva åtgärder.


Med lång erfarenhet av ledande positioner inom området kan vi hjälpa er att se över och utveckla er arkivverksamhet så att hela organisationen får ett effektivt stöd i sin informationshantering. Lundqvistkonsult kan även vid behov stiga in i chefsposter när verksamheten behöver organiseras om eller rationaliseras.


Vi bistår med utbildning av personal inom informationshanteringsområdet, samt coachning och stöd till chefer och medarbetare.

Strukturering och styrning av informationshanteringen

Många organisationer har behov av att skapa tydligare styrning av informationshanteringen över hela informationens livscykel. Lundqvistkonsult arbetar mycket med processkartläggning av verksamhetsprocesser, upprättande och uppdaterande av dokumenthanteringsplaner och informationshanteringsplaner samt framtagande av styrdokument kring informationshanteringen (t.ex. gallringsbeslut, regelverk och rutiner kring ärendehantering, diarieföring, utlämnande av allmän handling, arkivering av både analog och digital information mm.)

Praktisk arkivhjälp

Vi hjälper er med alla typer av praktiskt arbete kring ert arkiv, t.ex. digital arkivering, ordnande och förtecknande av både analogt och digitalt arkivmaterial (även kartor, ritningar, bildarkiv, känsligt historiskt material mm). Vid behov av arkivflytt bistår vi med rådgivning, planering och genomförande. Om ni funderar på arkivlokaler, t.ex. vad som kan vara lämpligt som närarkiv, om hur ni bäst skyddar ert viktiga arkivmaterial mm får ni hjälp att göra en professionell bedömning.

bottom of page