Andra tjänster:

Organisationsutredning och förändringsarbete:
Vid omorganisation, utveckling eller avveckling av verksamheter inom arkivområdet bistår Lundqvistkonsult med organisationsutredning samt agerar förändringsledare vid en ev. organisationsförändring.

Förstudie och införandeprojekt:

Lundqvistkonsult leder eller deltar som expert och bollplank i förstudie samt projekt för införande av systemstöd inom ärendehantering, dokumenthantering och e-arkiv.

Gallringsutredning:

Inom många offentliga verksamheter saknas uppdaterade gallringsbeslut. Lundqvistkonsult bistår med informationsvärdering, utredning och framtagande av underlag för gallringsbeslut.

Arkivkonsult Lundqvistkonsult